... نام اثر:

سایه ها

سایه ی احشام بر روی زمین مثل خودشان دیده می شود