... نام اثر:

عروس کویر

استان بوشهر

باقرقره شکم سفید (Pin tailed sandgrouse)را شاید بتوان زیباترین پرنده خاورمیانه نامید، متاسفانه در چن