... نام اثر:

مرودشت، تخت جمشید

مرودشت، تخت جمشید