منطقه حفاظت شده حله بوشهر

باقرقره شکم سفید یکی از زیباترین پرندگان ایرن است انها صبحها برای خوردن اب به چشمه ها مراجعه می کنند