... نام اثر:

گل

میلان - ایتالیا

استفاده از گرین kodak 100 تعمدی است