منطقه حفاظت شده موته اصفهان

من به اتفاق یکی از دوستا ن عکاس مشغول عکاسی از قوچهای اصفهان بودیم که یکباره برف شدید شد ما به دنبا