... هنرمند:

سینا رحمتی

... نام اثر:

بدون عنوان

قشم - تنگه چاهکوه