... هنرمند:

سینا رحمتی

... نام اثر:

ارتفاعات ماسال