ساری - مازندران-ایران

شیرین رود یکی از دره های زیبای شهرستان ساری بوده که دارای آبشارهای زیادی می باشد