ارتفاعات بلده مازندران

نمای شمال غربی قله زیبای دماوند