... هنرمند:

اصغر صامتي

... نام اثر:

Wow

کویر مرنجاب

منتخب عکسهای منتخب جهان برای داوطلبی القاب فیاپ ، برنده ی جوایز و پذیرش از بیش از ده جشنواره بین الم