... هنرمند:

اصغر صامتي

... نام اثر:

پس از باران

اصفهان

پل خواجو پس از جاری شدن فصلی آب در آن و پس از یک روز بارانی