... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

Brandenton Bridge

Florida , USA

Brandentone Bridge USA