... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

زمین بیس بال

کارولینای شمالی