... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

دریاچه ارومیه

یکی از شناخته شده ترین قسمتهای دریاچه ارومیه که تبدیل به زمین خشک شده