... هنرمند:

مهران فانی

... نام اثر:

گذر

مشکین شهر