... هنرمند:

قاسم فتحی

... نام اثر:

یادگاری

ارومیه