... هنرمند:

قاسم فتحی

... نام اثر:

انعکاس درون

ارومیه