... هنرمند:

کاظم طوسی

... نام اثر:

طبیعت ایران

استان گیلان