... هنرمند:

حسن الماسی

... نام اثر:

شب آفتابی

تهران

نمایش شب آفتابی و بازسازی نبرد ظهر عاشورا