مازندران، چالوس

مرغ های دریای در حال پرواز در کنار ساحل