شهر مهران -مرز مهران

صبحی سرد به سوی کربلا
پسراز شدت سرما اشک میریزد و پدر که دستانش سنگینی بار سفر راتحمل میکند جایی ب