... نام اثر:

بدون عنوان

ترکیه - پارک ملی ۷ برکه

تصویر نمای نزدیک قارچ