... هنرمند:

سینا پزشکی

... نام اثر:

فیروزه ای...

هرمزگان/ جزیره کیش

نام پرنده: سنگ چشم دم سرخ
سنگ‌چشم دم سرخ پرنده‌ای نیمه‌مهاجر است و در جنوب سیبری، آسیای مرکزی، ایرا