... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

رنگ رخسار 1

برلین ، آلمان

رنگ رخسار مجموعه عکسی پازل طور با هدف نمایش چهره و نمای کوچه های هر شهر و مقایسه آن با شهرهای دیگر م