... نام اثر:

ابر

مازندران

ارتفاعات البرز شمالی ، سرزمین پدری حسین شفیع نیا