... نام اثر:

سبز

مازندران

پاییز در جنگلهای مازندران و مزارع کشاورزی