... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

امواج

لحظاتی قبل از طلوع آفتاب