... نام اثر:

صبح آزادی

میدان آزادی

نمایی از برج آزادی در صبح یک روز بهاری