اطراف پارک ملی تندوره

این عکس اطراف پارک ملی تندوره عکاسی شده است