... نام اثر:

زن کویر

کویر مرنجاب، اصفهان

رطوبت و هوای ابری روز بعد از باران در کویر مرنجاب اصفهان