... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بهار

تالش

مناطق ییلاقی تالش در فصل بهار