... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

Happiness

رواندا ، Rwanda

رواندا ، روستایی در حاشیه شهر کیگالی - عکس برنده مدال افتخار جشنواره آساهی ژاپن