پارک ملی تندوره

پلنگ ایرانی یا persian leopard یکی از بزرگترین زیر گونه های پلنگ در سرتاسر جهان است این جیوان زیبا