... هنرمند:

مرتضی خرمی

... نام اثر:

24

ارومیه قفسه آهنگری