... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

شیخ موسی

منطقه ییلاقی شیخ موسی ، شهرستان بابل ، مازندران