... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

Savana

کنیا

صحرای ماسای مارا ، کنیا